سهم گلچین
1400/06/31
10:00
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,390,270 965.52 واحد منفی ارزش بازار55,861,600 میلیارد ریال ارزش معاملات 20,379 میلیارد ریال حجم معاملات 2.179 میلیارد...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۳۹۰,۲۷۰


۹۶۵.۵۲ واحد منفی


ارزش بازار۵۵,۸۶۱,۶۰۰ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۲۰,۳۷۹ میلیارد ریال


حجم معاملات ۲.۱۷۹ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فارس ۴۹۹ واحد مثبت


شتران ۴۸۵ واحد مثبت


خودرو ۲۸۵ واحد منفی


برکت ۲۲۶ واحد منفی


فسبزوار ۱۸۲ واحد مثبت


شستا ۱۷۶ واحد منفی


خساپا ۱۷۵ واحد منفی


بیشترین حجم معاملات


فجهان ۴۹۰ میلیون سهم


دی ۲۶۶ میلیون سهم


خودرو ۱۳۴ میلیون سهم


خساپا ۱۳۲ میلیون سهم


خگستر ۱۲۲ میلیون سهمانتهای خبر

0
0