بازارهای مالی ۲۰۱۹ - financialmarkets2019
1399/08/24
09:18
#ودی نتایج حاصل از برگزاری مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران احراز رتبه اول در مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 9/99 ب...

#ودینتایج حاصل از برگزاری مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران احراز رتبه اول در مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹/۹۹ با موضوع خرید خدمت بیمه جامع درمان جامعه معزز ایثارگران ۳۵,۴۹۶,۰۰۰ میلیون ریال

انتهای خبر

0
0