کارگزاری آبان
1399/09/04
08:14
📊#شصفها اطلاعیه 99/09/03 *پتروشیمی اصفهان* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آثار مالی تسویه بخشی از تسهیلات بانک توسعه صادرات- گروه ...

📊#شصفها


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۰۳


*پتروشیمی اصفهان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آثار مالی تسویه بخشی از تسهیلات بانک توسعه صادرات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰




دانلود
انتهای خبر

0
0