پارسیس تحلیل
1401/02/09
14:00
#کدال #زمستان ✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (19) #خراسان #شنفت #بموتو #سفانو #ساوه #سخاش #سخزر #فاراک #غمینو #درهآور 🔹 ادامه دارد کانال تحل...

#کدال #زمستان



✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۱۹)



#خراسان #شنفت #بموتو #سفانو #ساوه #سخاش #سخزر #فاراک #غمینو #درهآور



🔹 ادامه دارد



کانال تحلیلی پارسیس



انتهای خبر

0
0