آتی کالا
1400/07/20
09:09
ورود و خروج زعفران نگین از انبارهای بورس سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ 🟥 نگین زرین ۲۳ کیلو ورود 🟩 نگین طلای سرخ ۱۲۵ کیلو خروج 🟩 نگین تروند قاینات ۳ کیلو خ...

ورود و خروج زعفران نگین از انبارهای بورسسه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
🟥 نگین زرین ۲۳ کیلو ورود


🟩 نگین طلای سرخ ۱۲۵ کیلو خروج


🟩 نگین تروند قاینات ۳ کیلو خروج
📌برآیند کلی = ۱۰۵ کیلو خروج
https://t.me/Atikalapublicانتهای خبر

0
0