بهنام صمدی
1399/08/30
15:32
هیچ میدونستید که شرکت داروسازی رازک در سال 1343 توسط فایزر آمریکا تاسیس شده و بعد انقلاب با قانون قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصادره شده؟ @Behn...

هیچ میدونستید که شرکت داروسازی رازک در سال ۱۳۴۳ توسط فایزر آمریکا تاسیس شده و بعد انقلاب با قانون قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصادره شده؟


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0