آواتحلیل
1399/09/18
20:12
#بوعلی ✅فرآیند تولید شرکت در حال حاظر به صورت نمودار فوق است. ✅خوراک اصلی شرکت ،میعانات گازی، نفتا و بنزین پیرولیز می باشد. .

#بوعلی✅فرآیند تولید شرکت در حال حاظر به صورت نمودار فوق است.✅خوراک اصلی شرکت ،میعانات گازی، نفتا و بنزین پیرولیز می باشد.


.انتهای خبر

0
0