تحلیل برای سود
1400/12/07
10:08
#پدرخش در بهمن با فروش 107 میلیارد ریالی به عدد 886 میلیارد ریال رسیده است و 11ماهه 886 میلیارد ریال فروش داشت

#پدرخش در بهمن با فروش ۱۰۷ میلیارد ریالی به عدد ۸۸۶ میلیارد ریال رسیده است و ۱۱ماهه ۸۸۶ میلیارد ریال فروش داشت


انتهای خبر

0
0