تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/03
21:23
#سیتا درآذر به سود 578 میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است

#سیتا درآذر به سود ۵۷۸ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است


انتهای خبر

0
0