نوآوران امین
1399/08/27
18:11
الکتریک خودرو شرق(#خشرق) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 89 درصدی درآمدهای عملیاتی 6...

الکتریک خودرو شرق(#خشرق)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۸۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۲۹۱,۴۸۴ میلیون ریال به مبلغ ۴,۳۳۲,۸۲۷ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۸۶ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0