کارگزاری آبان
1400/07/20
09:12
📈فراورده هاي نفتي نیز یک پارچه قرمز افت قیمت را تجربه می کنند.#شپنا, #شبندر, #شبريز, #شسپا و #شاوان منفی و متعادل اند.#شراز و #شزنگ پر عرضه معامله ...

📈فراورده های نفتی نیز یک پارچه قرمز افت قیمت را تجربه می کنند.#شپنا, #شبندر, #شبریز, #شسپا و #شاوان منفی و متعادل اند.#شراز و #شزنگ پر عرضه معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0