بتاسهم
1401/03/03
20:31
#ولساپا اردیبهشت 835 میلیارد ریال درامد و 338میلیارد ریال هزینه مالی داشته است . تراز 2 ماهه خوب مثبت است و در این ماه ها تسهیلات خوبی اعطا کرده است

#ولساپا اردیبهشت ۸۳۵ میلیارد ریال درامد و ۳۳۸میلیارد ریال هزینه مالی داشته است . تراز ۲ ماهه خوب مثبت است و در این ماه ها تسهیلات خوبی اعطا کرده است


انتهای خبر

0
0