بورسینه
1401/01/27
08:51
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #ورنا ۳۴۰ میلیارد تومان #وساپا ۳۷ میلیارد تومان #غزر ۳۶ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: #ا...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#ورنا ۳۴۰ میلیارد تومان


#وساپا ۳۷ میلیارد تومان


#غزر ۳۶ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#انرژی۱ ۱۰ میلیارد تومان


#خودرو ۷ میلیارد تومان


#خگستر ۴ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#فزرین ۵۵ میلیارد تومان


#تلیسه ۳۳ میلیارد تومان


#داوه ۲۳ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#فماک ۳ میلیارد تومان


#آریا ۲ میلیارد تومان


#وسپهر ۲ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0