بولتن اقتصادی
1399/10/29
08:46
ایرانی‌ها در صدر خریداران خارجی خانه در ترکیه در سال ۲۰۲۰ اتباع ایرانی با خرید ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکن در سال ۲۰۲۰ در صدر خریداران خارجی مسکن در تر...

ایرانی‌ها در صدر خریداران خارجی خانه در ترکیه در سال ۲۰۲۰اتباع ایرانی با خرید ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکن در سال ۲۰۲۰ در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه در سال گذشته قرار گرفتند.

انتهای خبر

0
0