بتاسهم
1399/10/06
15:37
#پلاسک در اذر با فروش 628 میلیارد ریالی به فروش 4050 میلیارد ریالی رسیده است از مدت مشابه قبل که 3623 میلیارد ریال است اندکی بیشتر است

#پلاسک در اذر با فروش ۶۲۸ میلیارد ریالی به فروش ۴۰۵۰ میلیارد ریالی رسیده است از مدت مشابه قبل که ۳۶۲۳ میلیارد ریال است اندکی بیشتر است


انتهای خبر

0
0