اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1399/09/05
11:16
#هرمز آپدیت پس از دیده شدن حد سود مد نظر، به نظر می رسد ساختار اصلاحی پهنه را برای برگشت قیمتی مهیا می کند. @emacoabbasi

#هرمز


آپدیت


پس از دیده شدن حد سود مد نظر، به نظر می رسد ساختار اصلاحی پهنه را برای برگشت قیمتی مهیا می کند.


@emacoabbasiانتهای خبر

0
0