بتاسهم
1399/10/04
17:30
#ساینا سال مالی را در اذر با 416 میلیارد ریال فروش عالی و نرخ فروش ۸۵,۷۶۱,۱۲۱ ریالی تمام کرد سهم در شهریور 217 میلیارد ریال و نرخ فروش با رش...

#ساینا سال مالی را در اذر با ۴۱۶ میلیارد ریال فروش عالی و نرخ فروش ۸۵,۷۶۱,۱۲۱ ریالی تمام کرد


سهم در شهریور ۲۱۷ میلیارد ریال و نرخ فروش با رشد ۶۳,۷۷۱,۴۶۶ ریال بوده


مهر هم به ۱۴۷ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۶۳,۳۱۹,۲۴۵ ریال در مهر به ۲۴۸ میلیارد ریال رسیده و نرخ فروش ۶۹,۱۴۹,۹۰۵ ریال است


۱۲ ماهه ۲۵۱۵ میلیارد ریال فروش داشتهانتهای خبر

0
0