تحلیل کاربردی هلالات
1399/10/09
11:56
#فولاد جدول فوق حاوی اطلاعات 4فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز نیز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، ...

#فولادجدول فوق حاوی اطلاعات ۴فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز نیز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و فاصله بین سود ناخالص عملیاتی با سود خالص به صورت نسبی و میانگین محاسبه شده است.فرض این جدول این است که احتمالا در پاییز چه میزان سود برای هر سهم به دست آمده و اگر این وضعیت تکرار شود P.e Forward کدام نماد بهتر خواهد بود؟*p.e forward = چهار فصلی بعدی


* p.e TTM = چهار فصل قبلیدقت محاسبه P.e Forward در این جدول پایین است هدف این است نشان دهیم در مقام قیاس کدام نماد بهتر است و لزوما EPS Forward صحیح نیست.این جدول برای این تهیه شده که نشان دهد ا حتمالا کدام یک از نمادها در یک گروه گزارش بهتری خواهند داد ازین زاویه یک راهنما و ممیزی برای انتخاب سهم جهت تحلیل است و به تنهایی ملاک تصمیم گیری نیست.طبق اطلاعات جدول فوق، شرکت های #فجر و #فسپا به دلیل فاصله بین محصول و خوراک با رشد حاشیه سود مواجه شده اند.#فخوز #هرمز #ارفع با وضعیت فعلی P.e حدود ۵ دارند.#فولاد به دلیل دریافت تقسیم سود از زیرمجموعه ها در فصل آخر و فروش سلف ۳ماهه، جهش سود دارد.انتهای خبر

0
0