مبین تحلیل
1399/10/06
12:02
#گزارش_بازار سرانه ورود معامله هر فرد حقیقی 37 میلیون تومان خروج هر معامله حقیقی در هر معامله 19 میلیون تومان خروج 33 میلیارد تومان پول حقیقی

#گزارش_بازار


سرانه ورود معامله هر فرد حقیقی ۳۷ میلیون تومان


خروج هر معامله حقیقی در هر معامله ۱۹ میلیون تومان


خروج ۳۳ میلیارد تومان پول حقیقیانتهای خبر

0
0