تجریش بورس
1399/08/11
17:17
دلار شد 28600 قبل از درج این پست 27500بود همش چند دقیقه گذشته

دلار شد ۲۸۶۰۰قبل از درج این پست ۲۷۵۰۰بود همش چند دقیقه گذشته

انتهای خبر

0
0