کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/23
14:40
#خروج_حقیقی خروج خفیف حقیقی در روز کامبک پالایشی ها امروز شاهد خروج 89 میلیارد تومان پول حقیقی (یا ورود حقوقی) از (به) بازار بودیم. لازم به تو...

#خروج_حقیقیخروج خفیف حقیقی در روز کامبک پالایشی هاامروز شاهد خروج ۸۹ میلیارد تومان پول حقیقی (یا ورود حقوقی) از (به) بازار بودیم.
لازم به توضیح است که امروز در بخش خرید، ۸۷ درصد خرید ها توسط حقیقی ها و ۱۳ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
در بخش فروش، ۸۸ درصد فروش ها توسط حقیقی ها و ۱۲ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0