ایران بورس
1399/08/10
23:55
براساس نمودار فوق کاملا مشخص است که بین رشد و اصلاح شاخص بورس با زیاد و کم شدن اعضای کانال رابطه مستقیم وجود دارد...😁😁

براساس نمودار فوق کاملا مشخص است که بین رشد و اصلاح شاخص بورس با زیاد و کم شدن اعضای کانال رابطه مستقیم وجود دارد...😁😁انتهای خبر

0
0