تجریش بورس
1399/09/23
14:50
کسانی که موفق به خرید نشدن در ثاخت به هر دلیلی فردا راس ساعت 8:45 سرخطی میتوانند بزنند تا هزار تومان در مرحله اول میبریم

کسانی که موفق به خرید نشدن در ثاخت به هر دلیلی فردا راس ساعت ۸:۴۵ سرخطی میتوانند بزنندتا هزار تومان در مرحله اول میبریم

انتهای خبر

0
0