کدال۳۶۰
1401/03/25
13:54
#قتربت #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/04/31 شرکت قند تربت حیدریه ...

#قتربت


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شرکت قند تربت حیدریه
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۳:۵۴:۴۵ (۸۹۷۳۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0