بتاسهم
1401/01/11
09:26
#اپرداز اسفند با فروش جالب 409 میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و 12ماهه به فروش 4324 میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل 2817 میلیارد ...

#اپرداز اسفند با فروش جالب ۴۰۹ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و ۱۲ماهه به فروش ۴۳۲۴ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۲۸۱۷ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0