نوآوران امین
1400/04/20
00:39
کف(#شکف) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) ⭕️ کاهش 12 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه ...

کف(#شکف)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)⭕️ کاهش ۱۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۷,۸۳۴ میلیون ریال به مبلغ ۸۵,۶۱۸ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۱۴ درصدی زیان خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۲۴۴۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0