کدال۳۶۰
1399/09/16
09:05
#تکمبا تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کمباین سازی ایران 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1399/09/...

#تکمبا


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کمباین سازی ایران🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۳۹۹-۰۹-۱۶ ۰۹:۰۴:۵۶ (۷۰۰۱۶۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0