سیگنال یاب روزانه
1399/10/08
22:46
#شستا یکی از حالتهایی که میشه برای سهم در نظر گرفت در رو در چارت مشخص کردم 99/10/08

#شستایکی از حالتهایی که میشه برای سهم در نظر گرفت در رو در چارت مشخص کردم
۹۹/۱۰/۰۸
انتهای خبر

0
0