تارگت بورس
1401/02/23
20:14
#حفاری مادامیکه بالای 500 تثبیت نشود تا 450 نوسان خواهد نمود

#حفاری مادامیکه بالای ۵۰۰ تثبیت نشود تا ۴۵۰ نوسان خواهد نمودانتهای خبر

0
0