بتاسهم
1399/10/07
15:18
#وپارس در اذر 95373 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 13263 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . تا 9 ماهه تراز 20717 میلیارد ریال منفی است

#وپارس در اذر ۹۵۳۷۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۳۲۶۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . تا ۹ ماهه تراز ۲۰۷۱۷ میلیارد ریال منفی است


انتهای خبر

0
0