مهدی راد
1399/10/09
10:01
#ثرود 1130 تومنی مانند کلوند 2150 تومنی است که امروز روی 3400 تومن صف خرید دارد و بزودی سقف تاریخی خود را رد میکند. @goodMArkets

#ثرود ۱۱۳۰ تومنی مانند کلوند ۲۱۵۰ تومنی است که امروز روی ۳۴۰۰ تومن صف خرید دارد و بزودی سقف تاریخی خود را رد میکند.@goodMArketsانتهای خبر

0
0