پارسیس تحلیل
1399/11/13
17:00
امروز شاهد ورود 63 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در بازار بوده ایم. کانال تحلیلی پارسیس

امروز شاهد ورود ۶۳ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در بازار بوده ایم.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0