بورس۲۴
1400/12/18
16:45
تعدیل بدهی تسهیلات در «لپیام»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گسترش صنایع پیام از تعدیل بدهی تسهیلات بانک صادرات خبر داد.

تعدیل بدهی تسهیلات در «لپیام»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گسترش صنایع پیام اعلام نمود پیرو پیگیری های مکرر مدیریت شرکت مبنی بر تعدیل بدهی تسهیلات بانک صادرات که بیشتر ناشی از سود و جرائم مضاعف بوده است با پرداخت معادل ۲۷.۹۰۰ میلیون ریال کل بدهی تسهیلات بانک فوق به مبلغ۷۹ میلیارد ریال تسویه گردید .

لپ
انتهای خبر

0
0