سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1401/06/01
09:40
خوساز شرایطی کاملا مشابه خزامیا زیر 900 تومنی با الگویی کاملا مشابه...950-1000 تومن را بزنه به سمت 1500 خواهد رفت

خوساز شرایطی کاملا مشابه خزامیا زیر ۹۰۰ تومنی با الگویی کاملا مشابه...۹۵۰-۱۰۰۰ تومن را بزنه به سمت ۱۵۰۰ خواهد رفتانتهای خبر

0
0