تکسهم ۹۸
1401/05/30
11:11
#یادآوری هنوز خروج پول داریم،در نتیجه میشه فقط به چشم نوسان به بازار نگاه کرد منفی های پایین سهما طی این هفته قابل بررسین

#یادآوری


هنوز خروج پول داریم،در نتیجه میشه فقط به چشم نوسان به بازار نگاه کرد


منفی های پایین سهما طی این هفته قابل بررسینانتهای خبر

0
0