کدال۳۶۰
1399/08/12
15:34
#گکوثر شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 🔹 به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اط...

#گکوثر


شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده🔹 به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم انجام افزایش سرمایه این هتل به استحضار می رساند افزایش سرمایه هتل پارسیان کوثر اصفهان از محل تجدید ازریابی دارایی ها (زمین) به قوت خود باقیست و کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز به اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار ارسال شده است.بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد.🔹 بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.۱۳۹۹-۰۸-۱۲ ۱۵:۳۴:۵۶ (۶۸۹۰۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0