بورس۲۴
1400/12/28
14:57
بررسی تغییرات پرتفوی «تاصیکو» در اسفند ماه ۱۴۰۰

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش وضعیت پرتفوی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین اسفند ماه منتشر شد. لذا در ادامه ارزش پرتفوی و سود آن با جزئیات خرید و فروش افشا شده است.

بررسی تغییرات پرتفوی «تاصیکو» در اسفند ماه 1400

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، گزارش وضعیت پرتفوی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین اسفند ماه منتشر شد. لذا در ادامه ارزش پرتفوی و سود آن با جزئیات خرید و فروش افشا شده است.


شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در اسفند ماه سودی نداشته و ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۴۷۷۵۹ میلیارد تومان که نسبت به ماه قبل ۲۸۵۲میلیارد تومان افزایش یافته است.


تاصیکو
انتهای خبر

0
0