بتاسهم
1401/03/03
20:32
#درازک در فروردین با فروش 583 میلیارد ریالی و اردیبهشت 947 میلیارد ریالی مواجه بوده است 2ماهه 1531 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل 1353 میلیار...

#درازک در فروردین با فروش ۵۸۳ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۹۴۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است ۲ماهه ۱۵۳۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۱۳۵۳ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0