کارگزاری آبان
1401/03/22
14:09
📊#اعتلا اطلاعیه 1401/03/22 *سرمایه گذاری اعتلاء البرز* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 2,050,میلیار...

📊#اعتلا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۲


*سرمایه گذاری اعتلاء البرز*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۲,۰۵۰,میلیارد ریال به مبلغ ۳,۰۵۰ میلیارد ریال (معادل ۴۹درصد)


از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور حفظ نقدینگی شرکت و عدم خروج نقدینگی مذکور و همچنین ارتقاء بیشترسودآوری
انتهای خبر

0
0