بورس۲۴
1400/10/22
13:43
«پارسان» از جزئیات زمین و ساختمان خود خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان جزئیات زمین و ساختمان خود را منتشر نمود که در ادامه جزئیات منتشر شده است.

«پارسان» از جزئیات زمین و ساختمان خود خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان جزئیات زمین و ساختمان خود را منتشر نمود که براین اساس ساختمان اداری واقع در تهران به بهای تمام شده حدود ۱۰ میلیارد تومان و استهلاک انباشته ۳ میلیارد تومان و ارزش دفتری ۶ میلیارد تومان بوده و زمین واقع در تهران به بهای تمام شده ۷ میلیارد تومان می باشد.پارسان
انتهای خبر

0
0