ایبنا
1399/09/03
13:59
📌بانک مرکزی اعلام کرد؛ 🔸رشد اقتصادی با نفت در ۳ ماهه نخست سال ۲.۸- درصد؛ بدون نفت ۰.۶- درصد

📌بانک مرکزی اعلام کرد؛🔸رشد اقتصادی با نفت در ۳ ماهه نخست سال ۲.۸- درصد؛ بدون نفت ۰.۶- درصدانتهای خبر

0
0