سیگنال یاب روزانه
1399/09/19
10:03
#خکاوه امروز هم با صف خرید همراهه، کاری به بازار پایه بودنش و ... ندارم، تو بحث ارزیابی ریسک این سهم کم ریسکترین سهم گروه خودروست

#خکاوه امروز هم با صف خرید همراهه، کاری به بازار پایه بودنش و ... ندارم، تو بحث ارزیابی ریسک این سهم کم ریسکترین سهم گروه خودروست


انتهای خبر

0
0