موج مثبت Positive Wave
1401/05/31
09:14
#خودرو در آستانه صف خرید خوساز راهی جز قفل شدن ندارد شخصا #خوساز زیر 1000 تومان رو فرصت خرید میدونم

#خودرو در آستانه صف خریدخوساز راهی جز قفل شدن نداردشخصا #خوساز زیر ۱۰۰۰ تومان رو فرصت خرید میدونم

انتهای خبر

0
0