بتاسهم
1401/03/05
13:22
#پاسا در فروردین با فروش 964 میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت با رشد 1204 میلیارد ریال بود و 2 ماهه 2169 میلیارد ریال فروش داشت و 1540 میلی...

#پاسا در فروردین با فروش ۹۶۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت با رشد ۱۲۰۴ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۲۱۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۵۴۰ میلیارد ریال مدت مشابه قبل بود


انتهای خبر

0
0