نوآوران امین
1399/08/19
16:57
مهندسین مشاور پیمان غدیر(#ثاخت12 #تابعه #ثاخت) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر) ✅ افزای...

مهندسین مشاور پیمان غدیر(#ثاخت۱۲ #تابعه #ثاخت)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر)



✅ افزایش ۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۹,۹۱۴ میلیون ریال به مبلغ ۵۴,۱۵۵ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۱۳ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۲۸۲۰۰۰ ریالی به ازاء هر سهم



تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal



انتهای خبر

0
0