بورس۲۴
1401/04/28
18:04
اهم تصمیمات مجمع «خساپا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را که با حضور ۷۴.۵۲ درصدی سهامداران برگزار گردید منتشر نمود.

اهم تصمیمات مجمع «خساپا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را که با حضور ۷۴.۵۲ درصدی سهامداران برگزار گردید منتشر نمود.


خساپا
انتهای خبر

0
0