کارگزاری سهام بارز
1399/10/29
08:56
🔹در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #خموتور #شستا #سنیر #وبصادر #چکاوه و برترین تقاضاهای فرابورس #سپیدار #رافزا #غگیلا #وسپهر #چخزر هستند.

🔹در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #خموتور #شستا #سنیر #وبصادر #چکاوه و برترین تقاضاهای فرابورس #سپیدار #رافزا #غگیلا #وسپهر #چخزر هستند.


انتهای خبر

0
0