وارن بافت
1399/10/07
13:45
✅#سایپا- لانگ ترم پس از شکست کانال چند ساله، قیمت در حال پول بک به کانال شکسته شده می باشد بنظر می رسد بزودی پس از تکمیل این پول بک یک رالی قوی ت...

✅#سایپا- لانگ ترمپس از شکست کانال چند ساله، قیمت در حال پول بک به کانال شکسته شده می باشد بنظر می رسد بزودی پس از تکمیل این پول بک یک رالی قوی تا هدف نشان داده شده شاهد باشیم.....@NimaAzaadiانتهای خبر

0
0