وفابورس
1399/12/05
12:48
فوری با تصویب مجلس، اینترنت به طور چشمگیر گران و درآمد آن به صداوسیما تعلق خواهد گرفت 🆔 @Entekhab_ir

فوریبا تصویب مجلس، اینترنت به طور چشمگیر گران و درآمد آن به صداوسیما تعلق خواهد گرفت🆔 @Entekhab_ir

انتهای خبر

0
0