بتاسهم
1400/12/28
17:49
#اعتلا در اسفند 152 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

#اعتلا در اسفند ۱۵۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است


انتهای خبر

0
0